โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2555 : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู
 
 

       เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ  และความอยู่รอดของสังคม  ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และสามารถรับผิดชอบในกิจกรรมด้านต่างๆ ของประเทศในอนาคต   ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและจริยธรรม  โดยผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  ที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพของเด็กนักเรียนและเยาวชน  เพื่อให้นักเรียนเป็นต้นแบบที่ถูกต้อง  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายใน ขึ้น เป็นประจำทุกปีการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี   รักหมู่คณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
4. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจนักกีฬา
5. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง  แจ่มใส มีสุนทรียภาพทางกีฬา

 
คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพใหญ่ ::